Játékszabályzat

1. A Játék szervezője “Játék” elnevezésű poszt típusú nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója: Miskey Melinda E.V. (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook vagy Instagram profillal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a Gastrotherapy Facebook vagy @gastrotherapym Instagram oldalon elhelyezett posztra reagálnak, és elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook/ Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárulnak a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook/ Instagram regisztráció során megadott – személyes adataiknak (teljes név, Facebook ID, Instagram ID) Játékkal összefüggő kezeléséhez (a továbbiakban együtt:”Pályázat”).

2.2. A Játékból ki vannak zárva a szervező közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook/Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook/Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook/Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek megfelelően a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook/Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook/ Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, de nem kizárólag,- akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook/ Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott és egyéb ide sorolható, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

  1. 3. A Játék menete

A játék mindig az adott játékot leíró Facebook vagy Instagram posztban rögzített időpontig tart.

3.1 Nyertes Pályázatok, Nyeremény(ek): A játékosoknak a Gastrotherapy Facebook-oldalon, vagy @gastrotherapym Instagram oldalon bejegyzés formájában megfogalmazott játék feladatot kell végrehajtaniuk.

3.2 A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között mindig az adott nyereményjátékot leíró poszban/bejegyzésben feltüntetett számú nyertes Pályázatot sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással(http://socialwinner.besocial.hu vagy https://commentpicker.com/ )A Szervező a sorsoláson alkalmanként 1 db (vagy a nyeremények számának megfelelő) tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

3.3. A játékban megnyerhető ajándék : mindig az adott játékot leíró Facebook vagy Instagram posztban rögzített nyeremény

3.4. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása: A Szervező a Játék eredményét a 3.2 pontban írt sorsolást követően 3 napon belül a Rajongói oldalon kommentben közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött privát Facebook/ vagy Instagram üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

3.5 Szervező a nyeremény átadásához felveszi a nyertessel a kapcsolatot és egyezteti az átadás formáját (postai úton, futárszolgálat igénybevételével vagy személyes átadással, kizárólag Magyarország területén belül, vagy ha digitális termékről van szó, on-line, a játékos élő e-mail címére kerül kiküldésre).  Egyes esetekben a nyereményt a Nyertesnek a Szervező partnere, a Nyeremény felajánlója juttatja el.

4. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kezelje; a nyertesek nevét és Facebook/ vagy Instagram profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Játékos részvételével elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését.

4.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

4.3. A Játék szervezője kijelenti, hogy a játékok során megadott és kezelt személyes adatokat, ha az a nyeremény átadásának szempontjából indokolt, kizárólag a Nyeremény felajánlójának adja tovább és csak olyan mértékben, amennyire feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Nyeremény biztosan eljusson a Nyerteshez.

  1. Egyéb rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com/, https://www.instagram.com/ weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

5.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook / Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook/Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz/Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook/Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

5.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Érvényes: Budapest, 2021. március 24. napjától